ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5241-5244

.


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

ช่องทางการให้บริการข้อมูลสำหรับนิสิตต่างชาติ 3 ช่องทาง ได้แก่
- E-mail: international@nu.ac.th
- Facebook: NU International Students

- Line Group: NU International Students

Calendar of Pick-up and Drop-off Services for NU International Students and Staff at the Immigration Office, Phitsanulok

เอกสารแนบ ว 1056

นิสิตที่ได้รับทุน

นายกิตติคุณ เรืองชัย นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Identification of Carbides in 28wt%Cr High chromium Cast Irons by Color Etching and Electron Probe Microanalysis” แบบ Poster presentation หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเหล็กหล่อโครเมียมสูง เพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกกร่อนในการประชุมวิชาการ Microcopy Conference 2023 ณ เมือง Darmstadt ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 จัดโดย German Society for Electron Microscopy e.V. (DGE)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.อัมพร เวียงมูล
ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.nuscholarship.nu.ac.th/

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปาริชาติ พุ่มชม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-8846
ปาริชาติ พุ่มชม