>> สมัคร ทุนอุดหนุนการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 2) << Click >>

>> สมัคร ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 << Click >>  
**หมายเหตุ ผู้สมัครต้องยื่นขอทุนฯ ก่อนไปนำเสนอผลงานเท่านั้น

.


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

>> แหล่งข้อมูลจำนวนนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 และจำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  (https://www.diald.nu.ac.th/th/report_02.php)
>> NU International Scholarship  (
https://www.facebook.com/nu.diald)
>> Naresuan University Immigration Office Shuttle Service (https://www.diald.nu.ac.th/eng/pickanddrop.php)
>> ช่องทางการให้บริการข้อมูลสำหรับนิสิตต่างชาติ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
      – e-mail: international@nu.ac.th
      – Facebook: NU International Students
      – Line Group: NU International Students
>> Calendar of Pick-up and Drop-off Services for NU International Students and Staff at the Immigration office, Phitsanulok (https://www.diald.nu.ac.th/eng/pickanddrop.php)

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม: ตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          โทรศัพท์ 0-5596-8821